Close

މާކަނާތަކަށް ކާންދިނުމަކީ ޝައުގުވެރިކަމެއް

މާލެ- އޮގަސްޓް 19، 2020- ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ ފުރާޅުމައްޗަށް ތިރިކުރާ މާކަނާތަކަށް ކާންދިނުމަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މަސްވެރިންގެ ބޮޑު އުފަލެއް އަދި ބަލާލަން ވެސް ވަރަށް ޝައުގުވެތި މަންޒަރެއް: އެ ސަރަހައްދަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 4:30 ހާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ދަނީ މަސްވެރިންނާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވެސް އެ ގަޑީގައި މާކަނާތަކަށް ކާން ދޭތީ -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން /މިހާރު

    މާލެ- އޮގަސްޓް 20، 2020: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މާލޭ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މާކަނާތަކަށް މީހަކު ކާން ދެނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވެ، އެތަން އޮންނަނީ ފުރާލައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

    މާލެ- އޮގަސްޓް 20، 2020: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މާލޭ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މާކަނާތަކަށް މީހަކު ކާން ދެނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވެ، އެތަން އޮންނަނީ ފުރާލައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

    މާލެ- އޮގަސްޓް 20، 2020: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މާލޭ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މާކަނާތަކަށް މީހަކު ކާން ދެނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވެ، އެތަން އޮންނަނީ ފުރާލައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

    މާލެ- އޮގަސްޓް 20، 2020: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މާލޭ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މާކަނާތަކަށް މީހަކު ކާން ދެނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވެ، އެތަން އޮންނަނީ ފުރާލައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

    މާލެ- އޮގަސްޓް 20، 2020: ކޮންމެ ދުވަހަކު ހަވީރު މާލޭ މަސް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މާކަނާތަކަށް މީހަކު ކާން ދެނީ: ގިނަ އަދަދެއްގެ މާކަނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޖަމާވެ، އެތަން އޮންނަނީ ފުރާލައިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/ މިހާރު

scroll to top